BAS-onderwijs op 't Spectrum

 

Op ’t Spectrum gebruiken we sinds 2012 BAS (Bouwen aan een adaptieve school) onderwijs.

 

Bij adaptief onderwijs houden we rekening met het feit dat leerlingen van elkaar verschillen. Kinderen verschillen van elkaar als het gaat om talent, tempo en temperament. Ieder kind heeft andere behoeften. Adaptief onderwijs betekent voor ons, dat we alles doen om uit de kinderen te halen wat erin zit, zodat ieder kind tot zijn recht komt. 

We richten ons onderwijs dan ook zo in dat er duidelijkheid ontstaat over de manier waarop leerkrachten de leerlingen in een veilige omgeving op systematische wijze instructie geven, hulp bieden en sociaal en emotioneel laten ontwikkelen. Dit doen we aan de  hand van de drie basisbehoeften van adaptief onderwijs:

  • De behoefte aan relatie: er bij willen horen, meetellen.
  • De behoefte aan competentie: iets kunnen, in jezelf geloven.
  • De behoefte aan autonomie: zelfstandig zijn, je eigen handelen kunnen reguleren.

 

De 6 pijlers van BAS waarin dit terugkomt zijn hieronder beschreven:

1. Structuur

 

Structuur is een belangrijke basis binnen BAS.

Kinderen gedragen zich namelijk positiever in een school-/ leeromgeving die voor hun veilig, betrouwbaar, gezellig en vertrouwd is. Daarom besteden we veel aandacht aan de inrichting en aankleding van onze school, de klassen en het schoolplein. Ook het voorspelbaar handelen van onze leerkrachten is erg belangrijk. Tijdens het lesgeven werken we daarom zoveel mogelijk in vaste structuren, zodat de leerlingen precies weten waar ze aan toe zijn.

2. Interactie

 

Op een positieve manier met elkaar omgaan en communiceren, vinden wij heel belangrijk. Het zorgt er voor dat leerlingen zelfvertrouwen en zelfrespect ontwikkelen. Wij gaan ervan uit dat door het versterken van positieve interacties leerlingen onderling gemakkelijker met elkaar om zullen gaan en meningsverschillen en conflicten sneller kunnen oplossen.

3. Zelfstandige leerhouding

 

Binnen adaptief onderwijs is de zelfstandige leerhouding van de leerlingen heel belangrijk. De leerhouding van leerlingen wordt positief beïnvloed zodra zij zich actief bezighouden met hun eigen leerproces en de verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces. Omgaan met regels en afspraken, tijdbewustzijn en planning begeleidt leerlingen in het zelfstandig leren. Zo kunnen zij uiteindelijk zelfstandig de leerstof eigen maken en zelf inschatten wanneer zij extra hulp nodig hebben van de leerkracht.

4. Instructie

 

De instructies die de leerkrachten geven, zijn belangrijk voor de motivatie en de succeservaring van de leerling. Om adaptief onderwijs te realiseren is de inhoud en organisatie van de instructie op school van belang. Onze leerkrachten zijn getraind op instructie en organisatievaardigheden zodat zij goed om kunnen gaan met de verschillen tussen de leerlingen. Instructie kan op verschillende manieren worden gegeven. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die deze instructie niet nodig hebben, zij mogen al aan het werk gaan, terwijl daarnaast instructie plaatsvindt aan de instructietafel voor individuele leerlingen of kleine groepjes die de instrucite wel nodig hebben. Niet ieder kind heeft dezelfde hoeveelheid instructie nodig. Wij spelen in op die verschillen.

5. Samenwerkend leren

 

Samenwerken is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de huidige samenleving. Binnen de visie van adaptief onderwijs is het een voorwaarde om van en met elkaar te leren in verschillende situaties. Belangrijk hierbij is, dat de leerlingen elkaar kennen, vertrouwen en accepteren. Op onze school besteden we hier veel aandacht aan. We werken bijvoorbeeld met tafelgroepen, tandemleren maar ook klasdoorbrekend leren, waarbij kinderen elkaar kunnen helpen.

6. Planningssyteem

 

Ons plannings- / leerlingvolgsysteem is van invloed op de zorgstructuur van de school. Met dit planningssysteem kunnen wij maatregelen nemen om de leerlingenzorg af te stemmen op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. 

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved