BAS-onderwijs op openbare basisschool 't Spectrum


’t Spectrum is sinds 2012 een officiële BAS-school. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School.

Adaptief onderwijs gaat uit van het feit dat leerlingen van elkaar verschillen. Kinderen verschillen van elkaar als het gaat om het leren, maar ook in sociaal en emotioneel opzicht. Ieder kind heeft andere behoeften. Bij ons op school spelen we daar op een effectieve manier op in. Het werken in tafelgroepen, zelfstandig werken, elkaar helpen, differentiatie in instructie en in de verwerking horen daarbij. Adaptief onderwijs betekent voor ons, dat we alles doen om uit de kinderen te halen wat erin zit, zodat ieder kind tot zijn recht komt.

BAS: de basis voor je toekomst

Het BAS-onderwijs bestaat uit 6 ontwikkelingslijnen, elk weer onderverdeeld in cellen. Door in de hele school duidelijke afspraken te maken over de inhoud en deze vast te leggen, ontstaat er een prachtige doorgaande lijn waarbij sprake is van voorspelbaar gedrag. Dus BAS-onderwijs geeft bij zowel een kind, leerkracht en ouder rust en duidelijkheid.

Structuur


Binnen het BAS-onderwijs speelt structuur een belangrijke rol. Kinderen gedragen zich positiever in een school/leeromgeving die voor hun veilig, betrouwbaar, gezellig en vertrouwd is. Daarom besteden we veel aandacht aan de inrichting en aankleding van onze school, de klassen en het schoolplein. Ook het voorspelbaar handelen van onze leerkrachten is belangrijk. Tijdens het lesgeven werken we daarom zoveel mogelijk in vaste structuren, zodat de leerlingen precies weten waar ze aan toe zijn.


Zelfstandige leerhouding


Binnen adaptief onderwijs is de zelfstandige leerhouding van de leerlingen heel belangrijk. De leerhouding van leerlingen wordt positief beïnvloed zodra zij zich actief bezighouden met hun eigen leerproces en de verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces. Om dit te bereiken is het nodig dat onze leerlingen bewust omgaan met regels en afspraken en zelf een planning leren en kunnen maken voor hun schoolwerk.

Samenwerkend leren


Samenwerken is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de huidige samenleving. Binnen de visie van adaptief onderwijs is het een voorwaarde om van en met elkaar te leren in verschillende situaties. Belangrijk hierbij is, dat de leerlingen elkaar kennen, vertrouwen en accepteren. Op onze school besteden we hier veel aandacht aan. We werken bijvoorbeeld met tafelgroepen en andere vormen waarbij de leerlingen elkaar kunnen helpen.

Interactie


Op een positieve manier met elkaar omgaan en communiceren, vinden wij heel belangrijk. Het zorgt er voor dat leerlingen zelfvertrouwen en zelfrespect ontwikkelen.Instructie


De instructies die de leerkrachten geven, zijn belangrijk voor de motivatie en de succeservaring van de leerling. Om adaptief onderwijs te realiseren is de inhoud en organisatie van de instructie op school van belang om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen. Wij hechten grote waarde aan goede en passende instructie voor de leerlingen. Instructie kan op verschillende manieren worden gegeven. Er zijn bv. kinderen die deze instructie niet nodig hebben. Zij mogen al aan het werk gaan. Daarnaast vindt instructie plaats aan de instructietafel voor individuele leerlingen of kleine groepjes. Niet ieder kind heeft dezelfde hoeveelheid instructie nodig. Wij spelen in op die verschillen.


Planningssyteem


Ons plannings/leerlingvolgsysteem is van invloed op de zorgstructuur van de school. Met het planningssysteem kunnen wij maatregelen nemen om de leerlingenzorg af te stemmen op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Wij zorgen er voor dat de toetsing, het leerlingvolgsysteem, de zorgstructuur en de leerling-administratie goed op orde is.


Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 050 5033612

 

Copyright @ All Rights Reserved