Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Oudervereniging

 

De oudervereniging op school probeert altijd de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

 • mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school;
 • de school te adviseren (gevraagd of ongevraagd);
 • onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (indien van toepassing);
 • mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld inzet computers, aterlierroutes);
 • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals meedenken over het schoolplein, schoolreisjes e.d.

 

De oudervereniging is tevens verantwoordelijk voor de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

Ouderbijdrage

De Oudervereniging stelt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage vast en is tevens verantwoordelijk voor inning van deze bijdrage. 

De hoogte van het bedrag wordt op de jaarlijkse ouderavond vastgesteld. Het bedrag is voor dit jaar vastgesteld op € 55.


Van deze bijdrage financieren we onder andere:

 • de schoolreisjes;
 • het Paas, Kerst- en Sinterklaasfeest;
 • leesactiviteiten;
 • kookactiviteiten;
 • kleuteractiviteiten in het Bosplan;
 • meesters- en juffendag;
 • het zomerfeest en/of
 • het tweejaarlijkse themafeest.

Verder worden er gelden gereserveerd voor een bijdrage aan het nog te ontwikkelen groene schoolplein. 

 

Dit zijn activiteiten en materialen waar de school zelf geen budget voor krijgt en waarvoor school (grotendeels) afhankelijk is van de bijdrage van de ouders.

 

In februari ontvangen alle ouders een uitnodiging om deze bijdrage te voldoen. Wil je alvast bijdragen?

Dit kan door € 55 over te maken op rekening:

NL51 RABO 0353 1634 30  t.n.v.  OUDERRAAD VERENIGING OBS SPECTRUM

o.v.v. naam en groep van je kind

 

Bestuur

Het bestuur van de oudervereniging bestaat op dit moment uit:

• Neeltje Sprenger (voorzitter)

• Maaike Schipper-Morselt 0614025987 (penningmeester)

• Petra Kruijer 050-5035199

 

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved