Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Leerlingenzorg

 

Onze school is klassikaal georganiseerd. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Ons onderwijs is erop gericht om een goede afstemming te realiseren ten aanzien van de behoeftes en mogelijkheden van de individuele leerling. We proberen ook rekening te houden met de verschillen in mogelijkheden van de kinderen. Wie moeite heeft met een bepaald 

onderdeel krijgt extra hulp en aangepaste oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. 

 

Ontwikkeling kind

Van ieder kind proberen we ons een goed beeld te vormen. We doen dat aan de hand van een beoordeling van het dagelijkse werk, observaties en toetsen. Naast de methodegebonden toetsen gebruiken we ook onafhankelijke toetsen zoals Cito. Deze toetsscores worden verwerkt in het Cito-leerlingvolgsysteem. Tevens wordt het instrument Zien! gebruikt om informatie met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling en de veiligheid van leerlingen in beeld te brengen. Met behulp van alle (toets)resultaten kunnen we vervolgens een indicatie geven van waar ieder kind staat en wat zijn of haar ontwikkelingsperspectief is. 

 

Ontwikkeling groep

In alle groepen werken wij met groepsplannen. Een groepsplan geeft aan hoe wij onze aandacht verdelen over kinderen die meer kunnen of verder zijn in de leerstof, kinderen die het gemiddelde van de groep volgen en kinderen die verlengde instructie nodig hebben. 

 

Wij stellen concrete ontwikkelingsdoelen voor de verschillende niveaugroepen vast. We gebruiken hiervoor de opbrengsten van de Citotoetsen, de methodetoetsen en onze observaties in de groep. Met behulp genoemde systemen wordt de ontwikkeling van de leerlingen en groepen nauwkeurig gevolgd. Jaarlijks vindt er een analyse van opbrengsten plaats. Daarbij worden de trendanalyses zorgvuldig bestudeerd. Deze analyse wordt besproken in het gehele schoolteam. Conclusies en daaruit voortkomende actiepunten worden in het team uitgevoerd en beschreven in het schoolplan en schooljaarplan.

 

Intern begeleider

Regelmatig bespreken de intern begeleider en de groepsleerkracht de resultaten van de leerlingen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel niveau. 

De intern begeleider heeft als belangrijkste taken:

  • Professionele begeleiding van de groepsleerkrachten (groepsbesprekingen en handelingsplannen)
  • Adviseren over extra hulp aan leerlingen die dat nodig hebben
  • Verantwoordelijkheid voor het organiseren van extra hulp
  • Aanleggen en beheren van leerlingdossiers

 

Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs werken wij samen met een school voor speciaal basisonderwijs: ’t Hoge Holt

Bij het zorgloket kunnen we advies inwinnen over de psychologische en/of pedagogisch didactische ontwikkeling van een kind. Tevens is het mogelijk om psychologisch en/of didactisch onderzoek te laten doen. De procedure m.b.t. deze onderzoeken staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP in te zien bij intern begeleider). De mogelijkheden en beperkingen voor extra zorg zijn hierin vastgelegd.

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved