Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Ieder kind leert op een passend niveau

 

Onze school is klassikaal georganiseerd. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. We houden binnen de groepen echter rekening met sterke en zwakke leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en aangepaste oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. 

 

Extra ondersteuning

De extra hulp kan kortdurend of langdurig zijn en wordt binnen de groep aangeboden. Door onze wijze van instructie kan de leerkracht extra ondersteuning bieden aan groepjes kinderen of aan individuele kinderen. Verder zitten in de lesstof voldoende mogelijkheden om kinderen op verschillende niveau's te laten leren. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van de onderwijsassistent of andere leerkrachten om groepjes kinderen buiten de groep extra uitleg te geven of om individueel extra te helpen. De extra hulp wordt beschreven in de groeps- en individuele plannen en wordt met de ouders doorgesproken.

 

Levelwerk

Levelwerk is een leerlijn voor slimme leerlingen in het basisonderwijs. Levelwerk staat los van andere methodes. Het biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan.

Doel van deze werkwijze is tweeledig:

 • aansluiten bij de motivatie van de leerling en
 • het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.

Elke groep heeft zijn eigen box. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen. Levelwerk wordt opgenomen in de weektaken. 

 

Ons kleuteronderwijs (groepen 1 en 2)

 

Kleuters leren vanuit hun spel. Vanuit dit spel is het kind gemotiveerd om te ontdekken en te leren. De ervaring en de  belevingswereld van de kinderen staan centraal. En daarom werken ze projectmatig. De kinderen krijgen allerlei verschillende technieken aangereikt. Niet alleen voor expressieactiviteiten, maar ook voor de sociale en motorische vaardigheden. De inrichting van het lokaal en de materialen dagen de kinderen uit en stimuleren ze om zelf ontdekkend aan de slag te gaan.

 

We werken in de onderbouw met de kleutermethode Onderbouwd. Deze methode bestaat uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Door te spelen kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo goed aan te leren. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd.

 

Voor het spelenderwijs leren maakt Onderbouwd gebruik van:

 1. Handpoppen: maakt het doel herkenbaar.
 2. Ontwikkelingsmateriaal: maakt het doel tastbaar.

Het gebruik van het poppenspel maakt het doel herkenbaar voor kinderen. Voor elk doel is er een aparte handpop. Zodra Arie de Letterkanarie in de les verschijnt, weten kinderen feilloos dat zij iets gaan leren over letters. Arie zorgt voor een verrassend eenvoudige prikkel en pedagogische veiligheid. Door spannende en grappige gebeurtenissen wordt makkelijker geleerd. Het kleuterbrein wordt zo opengezet voor de leerdoelen van het ontwikkelingsmateriaal. Als kinderen de spannende avonturen met de handpop hebben gehad, geeft de leerkracht les over het doel. We werken dan met ontwikkelingsmateriaal. Dit maakt het doel tastbaar. Onderbouwd kenmerkt zich door een gestructureerd cognitief leeraanbod rondom ontwikkelingsmateriaal.

 

Twee maal per jaar wordt gekeken of de kinderen op het gebied van taal en rekenen voldoende vooruitgang hebben geboekt. Dit zijn de zogenaamde Cito-toetsen. De toets Taal voor kleuters is erop gericht de taalontwikkeling en de beginnende geletterdheid systematisch in kaart te brengen. De toets Rekenen brengt in beeld of een kleuter probleemoplossingen weet te vinden. Dit is nodig om goed te kunnen leren rekenen.

 

Verder komen wij in groep 2 tegemoet aan leerlingen die zich al op leesgebied ontwikkeld hebben. Er worden toetsen afgenomen en als een leerling hierop voldoende scoort en geïnteresseerd is in het leren lezen, starten wij met het leesproces. We gebruiken de methode Veilig leren lezen.

 

De groepen 1 en 2 maken verder gebruik van de volgende methoden:

 • Take it easy: Engels
 • Pennenstreken: schrijven
 • Leefwereld: Biologie en techniek
 • Moet je doen: muziek, dans, drama, tekenen
 • Wijzer door het verkeer: verkeer
 • Bewegingslessen in het speellokaal en Basislessen bewegingsonderwijs: gym
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved