Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Plusklas

 

In samenwerking met ODS De Eskampen hebben wij een plusklas. De teams van beide scholen zijn de afgelopen jaren geschoold in het herkennen, signaleren, diagnosticeren en begeleiden van leerlingen die opvallen door o.a. hogere resultaten, goede werkhouding en motivatie.

 

Naast de extra stof die al in de klas wordt aangeboden, is de plusklas een extra verrijking buiten de groep. Een klas voor kinderen die gebaat zijn om samen met gelijkgestemden veel meer uitdaging te krijgen. Het basisprogramma krijgen deze kinderen compact aangeboden in de eigen klas. 

 

De plusgroep krijgt één dagdeel per week onder de reguliere lestijd les in gemengde groepen onder begeleiding van een

leerkracht.

 

Programma

 

Het lesprogramma van de plusklas is gebaseerd op de doelen: leren denken, leren leren en leren leven (SLO). Afwisselend wordt aandacht besteed aan leren leren, onderzoekend leren, samen leren, presenteren, filosoferen en zelfinzicht. De plusklas heeft als doel een peergroep te zijn en het leren naar een hoger plan te tillen, met aandacht voor hogere denkvaardigheden (taxonomie van Bloom en Sternberg). 

 

Programmaonderdelen zijn:

 • Leren leren, denken en voelen en mindset (Eduforce)
 • Slimmerkunde (executieve functies)
 • Filosofie
 • Denkpuzzels en leerspellen
 • Fantasiespellen, lerenlevenspellen en quizspellen (Dixit, Kwink, Wizkids)
 • Moeilijkere reken- en/of taalopdrachten (priemgetallen, grafische rekenmachine, verhaalopbouw en lezerspubliek)
 • Out of the box (analytisch, creatief en reflectief denken, vraagt nieuwe ideeën)
 • 3xO; onderzoeken, ontwerpen en ondernemen (excursies, gastlessen en website/sociale media)
 • Projectmatig werken en eigen onderzoek (ihots.com en WKRU), waarbij aandacht voor hogere denkvaardigheden (Sternberg), onderzoeksvaardigheden en presentatievormen (mindmap, prezi, muurkrant, werkstuk, maquette, workshop voor andere leerlingen...)
 • Techniek (knex, robot, 3D printer, proefjeslab)
 • Vooruitwerklab, groepsopdrachten in competetieve vorm waarbij denkvaardigheden aan de orde komen
 • Vooruit-lessen (tijdschrift Vooruit)
 • Grey of the Day

 

Voor de plusklas wordt gewerkt met een handelingsplan. De stappen om tot dit plan te komen zijn:

 • Door de plusleerkracht wordt samen met de leerling een doel gesteld vanuit de doelen- en vaardighedenlijst van het SLO.
 • De leerkracht vult dit doel in het plan in en vult dit aan met een overzicht van onderwijs- en/of begeleidingsactiviteiten die dagelijks voor het kind op het programma staan.
 • Dit plan wordt besproken in een oudergesprek door de eigen leerkracht na overleg met de plusleerkracht over de vorderingen. 
 • Tenminste twee keer per jaar (in januari en in juni) is er contact met de ouders en wordt zonodig een gesprek gepland of volgt verslaglegging via de mail.

 

De eigen leerkracht blijft de contactpersoon richting de ouders.

 

Signalering en criteria

 

Het signaleren van kinderen voor de plusklas vindt plaats aan de hand van vaststaande criteria. De toelatingscriteria zijn door de intern begeleiders, de coördinatoren en de directeuren vastgesteld. Deze groep mensen beslist uiteindelijk wie er toegelaten wordt tot de plusgroep. Als de hulpvraag zodanig veranderd is dat deze wel in de klas en/of niet meer in de plusklas beantwoord kan worden bepaalt deze groep mensen ook dat de leerling uit de plusklas gaat. 

 

De kinderen worden ieder citotoets-moment (januari en juni) een halfjaar doorgetoetst. Op deze manier wordt in de gaten gehouden of kinderen inderdaad hun voorsprong behouden. Wanneer het kind op de reguliere toets van zijn/haar klas geen 1-score meer behaalt of als observatie en/of gesprek heroverweging nodig blijkt, zal er opnieuw een leerlingbespreking plaatsvinden in de toetsingcommissie om te kijken of de plusklas voor de leerling nog steeds de meest aangewezen onderwijsaanpassing is. 

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved